Freesi > Blog posts > Freesi > Sisäilman mittaus

Sisäilman mittaus

Sisäilman mittaus on avain sisäilman laadun varmistamiseen. Sisäilmaa aletaan mittaamaan yleensä tilanteessa, jossa kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet oireilemaan tai jos on ilmennyt jokin syy epäillä sisäilmaongelmia kiinteistössä.  Sisäilman ongelmat kehittyvät vähitellen, jolloin hetkellisestä mittauksesta on hyötyä, kun halutaan saada varmistus ongelmien olemassaololle. Tämä kuitenkin tarkoittaa moninkertaisia kuluja ja terveysriskejä siihen verrattuna, että käytössä olisi jatkuva mittaus sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Kun sisäilmaongelmat alkavat aiheuttamaan terveyshaittoja, sisäilman tila on jo huono. Ongelmien korjaaminen on huomattavasti edullisempaa ja helpompaa, kun ne on taklattu ajoissa, puhumattakaan kiinteistön käyttäjien terveyden säästämisestä.

Sisäilman kannalta jokaisessa kiinteistössä tulisi mitata vähintään lämpötilaa ja hiilidioksidin määrää huoneilmassa. Näitä seuraamalla kiinteistön omistaja saa yleiskuvan siitä, toimiiko kiinteistön lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihto suunnitellusti. Lisäksi rakennuksen paine-eron mittaus on tärkeää, jotta epäpuhtaudet eivät kulkeudu liiallisen alipaineen johdosta rakenteista sisäilmaan tai jotta ylipaineen aiheuttamilta kosteusvaurioilta vältytään. Muita mahdollisia mitattavia suureita ovat esimerkiksi haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) ja pienhiukkaset.

sisäilman mittaus

Sisäilmaa ja paine-eroja voidaan mitata joko kiinteistössä valmiiksi olevilla rakennusautomaation mittalaitteilla tai langattomilla jälkiasennettavilla IoT-antureilla. Tärkeintä mittauksessa on jatkuvuus ja se että mitattua tieto saadaan hyötykäyttöön. Jatkuvan mittauksen etuna on ennaltaehkäisevyys ja kohdennettavuus, jolloin kiinteistön virheelliseen toimintaan voidaan puuttua heti syntyhetkellä, mikä tuo säästöjä vianselvityksessä, energiankäytössä sekä korjauskustannuksissa.

Myös käyttäjät tulee ottaa huomioon sisäilmaa mitattaessa. Reaaliaikaisella ja selkeällä viestinnällä voidaan parantaa käyttäjien luottamusta kiinteistön- ja sen ylläpidon toimintaan. Myös käyttäjien kokemus olosuhteista on tärkeää ottaa huomioon sisäilman tilannetta arvioitaessa. Ihmiset aistivat asioita joihin mittalaitteet eivät kykene, ja lisäksi käyttäjien tyytyväisyys on tärkeä mittari sisäilmajohtamisen onnistumiselle.

Rakennuksen paine-eron mittaus

Rakennuksen paine-eroja mittaamalla saadaan ymmärrys siitä, mikä on rakennuksen ilmanvaihdon aiheuttama painesuhde rakennuksessa. Painesuhteista voidaan arvioida mihin suuntaan ilma rakennuksessa liikkuu, minkä merkitys rakennuksen terveydelle on suuri, sillä sekä alipaine että ylipaine voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja sisäilmalle ja rakenteille.

Rakennuksen paine-eroja voidaan mitata vaipan yli ulkoseinistä ja ylä- tai alapohjasta. Lisäksi voidaan tutkia esimerkiksi epätasapainoisesta ilmanvaihdosta johtuvia sisätilojen välisiä paine-eroja. Rakennuksen paine-erot suunnitellaan ulkoilmaan nähden lähelle nollaa tai lievästi alipaineiseksi. Liiallinen alipaine voi kuitenkin aiheuttaa muun muassa kaduilta tai rakenteista tulevien epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan, kun korvausilma kulkeutuu vääriä reittejä sisälle. Liika ylipaineisuus sitä vastoin aiheuttaa merkittävän kosteusvaurioriskin, kun sisäilman kosteus kondensoituu rakenteisiin. Paine-erojen analysointi isoista kiinteistömassoista vaatii edistyksellistä tekoälyä, visualisointityökaluja ja asiantuntijan, joka ymmärtää paine-erojen mittaustulosten merkityksen rakennuksen toiminnalle.

akennuksen paine-eron mittaus

CO2 ja TVOC -mittaus

Hiilidioksidi on yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja rakennuksissa, ja korkealla hiilidioksidipitoisuudella on merkittävä haitallinen vaikutus ihmisen suorituskykyyn. Sen mittaamisella on kuitenkin jo pitkä historia ja nykyaikainen hiilidioksidin mittaustekniikka on toimivaa sekä luotettavaa. Hiilidioksidin korkeat tasot johtuvat usein riittämättömästä ilmanvaihdosta tai tilan liian suuresta käyttöasteesta suunnitelluun nähden, ja korkeiden pitoisuuksien juurisyyn selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Hiilidioksidin pitoisuuksille huoneilmassa on annettu niin sisäilmastoluokituksessa kuin asumisterveysasetuksissakin tietyt raja-arvot. Nykyisellä teknologialla on mahdollista mitata hiilidioksiditasoja kustannustehokkaasti jatkuvasti, jolloin päästään reaaliaikaisesti näkemään kuinka suunnitellut hiilidioksiditasot toteutuvat.

CO2- ja TVOC-mittaus

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli TVOC:it ovat rakenteista lähtöisin olevia yhdisteitä. Niitä voi syntyä esimerkiksi rakentamisen aikaisista, kostuneiden rakennusmateriaalien aiheuttamista päästöistä, jotka synnyttävät kaasumaisia sisäilmaan leviäviä yhdisteitä. Samankaltaisia yhdisteistä voi vapautua myös muun muassa rakennukseen tuoduista uusista kalusteista tai ihmisten mukana hajusteista. Näiden yhdisteiden toimintaa on mahdollista mitata keräinmittauksin tai jatkuvasti seuraamalla muutoksia yhdisteiden pitoisuuksissa. Arvojen kehitystä ja muuttumista seurataan päivärytmin aikana, ja näitä arvoja verrataan toisiinsa. Tällöin voimme päätellä, onko esimerkiksi poikkeavan korkea TVOC-pitoisuus todennäköisesti peräisin käyttäjistä vai rakennuksesta ja sen kalusteista.

Freesi tekee havaintoja ja suosituksia isoista kiinteistökannoista tekoälyn avulla

Freesi tuottaa sisäilmajohtamisen palvelua jonka avulla kehitetään kiinteistökannan sisäilman laatua ja käyttäjätyytyväisyyttä sekä saavutetaan säästöjä ennaltaehkäisemällä ongelmia ja optimoimalla kiinteistön talotekniikan toimivuutta. Freesi auttaa asiakasta muuttamaan nykyisen reaktiivisen kunnossapidon toimintamallin ennaltaehkäisevään dataohjattuun kunnossapitomalliin, jolloin ongelmat voidaan korjata jo ennen kuin käyttäjät ehtivät asiaan reagoida.

Freesi-sisäilmapalvelu on kustannustehokas ja luotettava avaimet käteen -palvelu, jossa asiakkaamme tulee ainoastaan sitouttaa sopiva tiimi huolehtimaan insinööriemme antamien optimointi- ja toimenpidesuositusten toteuttamisesta. Meillä on palvelut älykkäästä pilvipalvelusta asiantuntija-analyyseihin ja sisäilmaviestinnästä mittalaitepalveluun. Ole meihin yhteydessä ja valitse omasi!