Freesi > Blog posts > Freesi > EU-taksonomia – Mikä se on ja miten se vaikuttaa kiinteistöalaan?

EU-taksonomia – Mikä se on ja miten se vaikuttaa kiinteistöalaan?

EU taksonomia kiinteistöt ja rakentaminen

EU-taksonomia kiinteistö- ja rakennusalalla | Kasvata vastuullista liiketoimintaa ja turvaa kilpailukykysi rahoitusmarkkinoilla.

EU-taksonomia on päivän polttava puheenaihe, eikä syyttä. Sen lisäksi, että kestävä kehitys koskee meitä kaikkia, se antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä vastuullisuudesta merkittävän kilpailuedun. Pelkkä puhe vastuullisuudesta ei kuitenkaan enää riitä. Nyt tarvitaan käytännön toimia ja läpinäkyvää raportointia kestävän kehityksen edistämiseksi. Mutta miten?

Tähän artikkeliin olemme koonneet kattavan tiivistelmän EU-taksonomiasta kiinteistö- ja rakennusalalla. Käymme läpi mikä EU-taksonomia on, mitä se tarkoittaa käytännössä ja kuinka Freesin avulla tuet taksonomian kriteereiden täyttämistä ja otat sisäilmaraportoinnin hallintaan. Jos tavoitteenasi on kasvattaa vastuullista liiketoimintaa ja haluat turvata yrityksesi kilpailukyvyn rahoitusmarkkinoilla, tämä artikkeli on tehty juuri sinulle.

Mikä on EU-taksonomia?

EU-taksonomia on EU:n luoma kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka luo kriteeristön sille, minkälainen liiketoiminta on ympäristön kannalta kestävää. Yhteisen kriteeristön tarkoituksena on, että yritysten vertailu ympäristötavoitteiden näkökulmasta EU tasolla helpottuu. Yhteisen luokittelujärjestelmän avulla pyritään ehkäisemään viherpesua ja ohjaamaan sijoituksia todistetusti kestäviin sijoituskohteisiin. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että mitä paremmin yritys noudattaa taksonomian mukaisia kestävyyden periaatteita, sitä helpommin ja edullisemmin sen voidaan olettaa saavan rahoitusta.

Taksonomian 6 ympäristötavoitetta

1) ilmastonmuutoksen hillintä

2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen

3) vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu

4) siirtyminen kiertotalouteen

5) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen

6) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Jotta asetuksen mukaiset kriteerit kestävästä sijoituskohteesta täyttyvät, liiketoiminnalla täytyy olla positiivinen vaikutus yhteen kuudesta ympäristötavoitteesta eikä se saa vaikuttaa haitallisesti muihin viidestä tavoitteesta. 

EU-taksonomia ja sen vaikutukset kiinteistö- ja rakennusalaan

Kuten Sijoitusovi kirjoittaa, taksonomia-asetuksen myötä taloudelliset tunnusluvut eivät enää yksin riitä yrityksen investointien rahoittamiseen kun rahoitusta halutaan saada mahdollisimman helposti ja edullisesti. Nyt tarvitaan myös läpinäkyvää dataan pohjautuvaa raportointia ympäristötavoitteiden huomioimisesta. EcoRealin talous- ja rahoitusjohtaja Juho Mäkelä on huomannut, että Taksonomia näkyy jo nyt lainarahan hinnassa ja ero tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. 

Olennaisia hankkeita taksonomian näkökulmasta kiinteistö- ja rakennusalalla ovat kiinteistöjen hankintaan, omistamiseen ja energiatehokuuteen liittyvät investoinnit sekä rakennushankkeet ja peruskorjaukset. Sen lisäksi, että taksonomian kriteerit täyttävällä yrityksellä on mahdollista saada rahoitusta helpommin ja edullisemmin, International Finance Corporation raportoi julkaisussaan vihreillä rakennuksilla olevan jopa 23% korkeampi vuokralaisten pysyvyys, jopa 31% korkeammat myyntivoitot sekä 8% korkeammat vuokratuotot. Vastuullisuustavoitteiden voidaan katsoa tukevan näin myös liiketoiminnan kannattavuutta. Toimiin täytyy kuitenkin ryhtyä viimeistään nyt.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on valtava potentiaali tehdä toimia päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiinteistöjen ylläpito ja rakentaminen aiheuttavat globaalisti lähes 40% vuosittaisista CO2 päästöistä. Kiinteistöjen ylläpidon osuus päästöistä aiheutuu lähinnä kiinteistöjen energiankulutuksesta. Kuitenkin edelleen noin 75% rakennuksista käyttää energiaa tehottomasti.

Vuodesta 2023 alkaen ilmasto-raportointi tulee kiinteistörahastoille pakolliseksi, joten nyt viimeistään olisi oikea aika ottaa kiinteistöjen energiatehokkuus haltuun ja varmistaa, että kiinteistöt toimivat oikein. Kiinteistön käyttäjien sisäilmaolosuhteita vaarantamatta. Loppujen lopuksi kiinteistöt on tehty ihmisiä varten ja energiansäästötoimenpiteitä ei pitäisi tehdä ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella. – Mutta miten varmistaa, että tehdyt energiansäästötoimenpiteet eivät aiheuta haittaa kiinteistön käyttäjille tai kiinteistön rakenteille? 

Freesin avulla vastuullinen toimija varmistaa, että energiansäästötoimenpiteet tehdään sisäilmaolosuhteita vaarantamatta

Freesin avulla voidaan todentaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän optimoinnin avulla tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden onnistuminen, tunnistaa lisää säästötoimenpiteitä sekä toteuttaa EU-taksonomian mukainen sisäilmaraportointi. Asetuksen mukaisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet eivät saa johtaa negatiivisiin sivuvaikutuksiin muiden tavoitteiden osalta. Freesin avulla varmistamme, että kiinteistöissä tehtävät energiansäästötoimenpiteet tehdään turvallisesti kiinteistön käyttäjien sisäilmaolosuhteita ajatellen ja rakennusta vahingoittamatta.

Freesin hyödyt vastuullisuustavoitteiden täyttämisessä:

Varmistutaan, että energiansäästötoimenpiteet eivät vaaranna kiinteistön käyttäjien sisäilmaolosuhteita tai aiheuta vahinkoa kiinteistölle.

Rakennusikoni, jonka sisällä sydän. Ikoni kuvaa huolenpitoa rakennuksista.

Tunnistetaan lisää energiansäästötoimenpiteitä mm. ilmanvaihdon aikaohjelmien optimoinnilla ja varmistetaan tehtyjen toimenpiteiden onnistuminen.

EU-taksonomia lisää ympristöystävällisyyttä sekä liiketoiminnan kannattavuutta.

Parannetaan kustannustehokkuutta kiinteistöjen ennakoivan ylläpidon ja tiedolla johtamisen avulla.

EU-taksonomia raportointi kiinteistöjen sisäilmaolosuhteista on tärkeää.

Toteutetaan EU-taksonomian mukainen vastuullisuusraportointi tehdyistä toimenpiteistä ja kiinteistöjen sisäilmaolosuhteista.


Ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä kuinka voimme olla sinulle avuksi vastuullisuustavoitteiden täyttämisessä ja raportoinnissa sisäolosuhteiden saralla.